Advertisement
Example sentences found below infographic
Spacing:
1
2
3
Size:
Pinyin:
Translation:
xìn
~
diàn
yǐng
Keywords
Click on characters to see more details
ài
qíng
love, romance
huàn
science fiction
dòng
zuò
movement, motion, action
zāi
nàn
disaster; catastrophe
zhàn
zhēng
war; conflict
kǒng
terrible; frightful; frightening; terror; terrorist
zhēn
tàn
detective; to do detective work
comedy
record
dǎo
yǎn
direct, director (film etc)
yǎn
yuán
actor/actress, performer
qíng
jié
plot; circumstances
Example Sentences
dào
cái
zhī
dào
shén
me
shì
ài
qíng
~
I didn't know what love was until I met you.
huan
huàn
xiǎo
shuō
~
huan
kàn
huàn
diàn
yǐng
~
I like reading sci-fi novels, I also like watching sci-fi movies.
zhè
dòng
zuò
tài
nán
le
~
zuò
liǎo
~
This move is too difficult, I can't do it.
guān
de
rén
zài
zāi
nàn
zhōng
kàn
dào
wàng
~
bēi
guān
de
rén
zài
wàng
zhōng
kàn
dào
zāi
nàn
~
Optimistic people see hope in the midst of disaster, pessimistic people see disaster in the midst of hope.
zhàn
zhēng
gěi
rén
men
dài
lái
le
zāi
nàn
~
War brought disaster to the people.
zhè
jiàn
shì
qing
tīng
qi
lai
yǒu
diǎn
r
kǒng
~
This matter sounds a little frightening.
ěr
shì
míng
zhēn
tàn
~
Sherlock Holmes is a great detective.
yǒu
de
rén
kàn
huì
~
Some people will also cry when watching a comedy.
chuàng
zào
le
xīn
de
shì
jiè
~
He established a new world record.
~
2006
nián
ān
huò
le
ào
zuì
jiā
dǎo
yǎn
jiǎng
~
In 2006 Ang li received an Oscar for best director.
shì
wèi
yōu
xiù
de
yǎn
yuán
~
yǎn
shén
me
xiàng
shén
me
~
She is an outstanding actress, she acts just like the part.
zhè
diàn
yǐng
de
qíng
jié
hěn
jǐn
còu
~
This movies plot is very compact.
zhè
xiǎo
shuō
de
qíng
jié
hěn
yǐn
rén
~
The book's plot is very appealing to people.
Advertisement