Advertisement
Grammar
Structure:
~
……
~
guò
~
……
Explanation:
不过 means "however" or "but".
Examples:
Translations
ài
kàn
diàn
shì
~
guò
jīng
cháng
kàn
diàn
yǐng
~
I don't love watching tv, but often watch movies.
zhè
jiàn
fu
hěn
hǎo
kàn
~
guò
yǒu
diǎn
r
guì
~
This piece of clothing is good looking, but it is a bit expensive.
Advertisement