Spacing:
1
2
3
Size:
Pinyin:
Translation:
~
L3-1
zuì
huan
shén
me
yùn
dòng
~
Keywords
Click on characters to see more details
zhōu
weekend
yóu
yǒng
swim
yùn
dòng
to exercise, sports, exercise, to move, motion, movement
pǎo
to run, to jog
qiú
play soccer (football)
shén
me
de
and so on, and what not, etc.
zuì
most, the most
mèi
mei
younger sister, younger woman
ge
older brother
Dialog
lǎo
shī
~
shàng
ge
zhōu
zěn
me
yàng
~
How was last weekend?
wáng
~
hěn
hǎo
~
hái
zi
men
yóu
yǒng
le
~
Very good. The kids and I went swimming.
lǎo
shī
~
de
hái
zi
men
huan
yùn
dòng
ma
~
Your kids also like to exercise?
wáng
~
duì
~
men
hěn
huan
~
Yes, they like it a lot.
lǎo
shī
~
men
huan
shén
me
yùn
dòng
~
What kind of exercise do they like?
wáng
~
men
huan
hěn
duō
yùn
dòng
~
yóu
yǒng
~
pǎo
~
qiú
shén
me
de
~
They like many types of exercise, swimming, running, soccer(football) etc.
lǎo
shī
~
zuì
huan
ne
~
What is the favorite?
wáng
~
mèi
mei
zuì
huan
yóu
yǒng
~
ge
zuì
huan
qiú
~
Little sister's favorite is swimming. Older brother's favorite is soccer.
lǎo
shī
~
zuì
huan
shén
me
yùn
dòng
~
What is your favorite sport?
wáng
~
qián
zuì
huan
qiú
~
měi
zhōu
dōu
huì
~
Before, my favorite was playing soccer, I would play every week.
lǎo
shī
~
xiàn
zài
ne
~
What about now?
wáng
~
xiàn
zài
méi
yǒu
rén
le
~
suǒ
zuì
huan
de
yùn
dòng
shì
pǎo
~
Now there aren't any people to play with me, so my favorite exercise is running.
play
minus
1.00
plus
SPEED
Grammar
Highlight grammar in the article or click on the grammar box to see an explanation and examples